Lukukausimaksut: mitä Irlannista ja Englannista voidaan oppia?

Oman aikamme Sisyfos ei vierittäisi kiveä kukkulalle, vaan yrittäisi ohjata keskustelua substanssitasolle, josta se aina solahtaisi metatasolle. Tässä yksi heiveröinen ponnistus.

Lukukausimaksukeskustelussa on puhuttu sosioekonomisesta liikkuvuudesta. Tätä voidaan mitata monilla eri tavoilla. Joillakin mittareilla muutokset voidaan havaita nopeammin, ja joillakin hitaammin. Jos katsotaan lasten elinkaaritulojen korrelaatiota vanhempien elinkaarituloihin, täytyy odottaa, että lapsi pääsee elinkaarensa loppuun. Jos taas katsotaan lapsen kouluttautumisen korrelaatiota vanhempien koulutustasoon, aikaisempi tarkastelu riittänee, koska suurin osa on päässyt "lopulliselle" koulutustasolleen jo kolmekymppisenä.

Yksinkertaisimmin meillä on reformi, ja vertaamme korkeakouluopiskelijoiden jakaumaa ennen ja jälkeen reformin, tai vaihtoehtoisesti tehdään jonkinlaista diff-in-diff-tarkastelua jos löytyy hyvä ulkopuolinen verrokkiryhmä.

Etlan muistiossa, josta tämä viimeisin keskustelu maalis-huhtikuun taitteessa syntyi, viitataan kahteen tuoreeseen tutkimukseen lukukausimaksujen vaikutuksista opiskelijoiden jakaumaan taustan suhteen. Ensimmäinen näistä tarkastelee Irlannissa tehtyä reformia, ja jälkimmäinen Englannissa tehtyä reformia. Esittelen tässä kirjoituksessa nuo paperit, niiden asetelman ja tulokset, sekä kommentoin lyhyesti sitä, mitä niistä voidaan oppia.

Ja jos puhut näistä papereista, älä puhu "Briteissä" tehdyistä tutkimuksista tai "Brittien" tai edes "Brittein saarten" kokemuksista. Voin kertoa, että irlantilaiset eivät olisi tällaisesta puhetavasta mielissään.

Irlanti: lukukausimaksut poistettiin (paitsi köyhiltä, jotka eivät niitä maksaneet alkujaankaan)

Denny (2014) tarkastelee lukukausimaksujen poistoa Irlannissa.  Koko reformin, joka koski EU-opiskelijoiden (sis. irlantilaiset, luonnollisesti) ensimmäistä kanditutkintoa, tarkoitus oli lisätä tasa-arvoa ja vähentää kouluttautumisen esteitä. Kuitenkin:

The main results and these robustness tests demonstrate clearly that the policy of abolishing university fees did nothing with regard to improving access to university amongst low SES students which was a stated objective of the policy. Bearing in mind that most low income students would typically not have been paying university fees (since most would be in receipt of the Higher Education grant) one would not expect a reform which largely benefitted better off students to somehow benefit low SES students.

Viimeinen lause on mielenkiintoinen. Miksi lukukausimaksujen poisto hyödytti korkeammista SES-taustoista tulevia opiskelijoita? On hyvä tietää, että matalimmista SES-taustoista tulevat opiskelijat eivät maksaneet lukukausimaksuja ennenkään reformia, koska heitä varten oli stipendijärjestelmä. Itse asiassa Dennyn mukaan ennen reformia 30 % University College Dublinin kandiopiskelijoista sai tätä High Education Grantia lukukausimaksusta selviytymiseen.

Reformi siis lisäsi korkeakouluihin hakemista korkeammissa SES-taustoissa, mikä teki vaikeammaksi korkeakouluun pääsemisen matalammista SES-taustoista. Tätä taustaa vasten ei ole mitenkään yllättävää, että reformi ei lisännyt matalampien SES-taustojen korkeakouluttautumista. Kuten Denny kirjoittaa, lukukausimaksujen poisto hyödytti parempiosaisia.

(Asiassa on vielä sekin, että lukukausimaksujen lisäksi, ja niiden poiston jälkeenkin, on olemassa "rekisteröintimaksu", joka esimerkiksi UCD:ssä on 3000 euroa (on syytä muistaa, että tämä on se maa joka antoi Euroopalle Ryanairin). Käsittääkseni tähän on jälleen oma stipendi-ohjelmansa, minkä jälkeen maksettavaa jää enää 247 euroa.)

Englanti: lukukausimaksuja nostettiin, ja stipendimenoja siinä samalla

Siinä missä Denny (2014) on hyvässä lehdessä vertaisarvioitu tutkimus, Sá (2014) on jossain lehdessä arvioitavana oleva työpaperi. Sá tarkastelee sekä Skotlannissa vuonna 2001 tehtyä reformia että Englannissa vuonna 2012 tehtyä reformia, mutta opiskelijoiden taustojen mukainen tarkastelu tehdään vain jälkimmäisen reformin osalta.

Opiskelijoiden vanhempien koulutus- tai tulotasoa ei havaita, ja näiden sijasta käytetään heidän etnisyyttään ja opintoja edeltävää asuinpaikkaansa. Opiskelijoiden valikoitumista tarkastellaan näiden asuinpaikkojen ominaisuuksien (koulutustaso) perusteella. Tämän voi nähdä suoraan opiskelijan taustana, tai epätarkkana mittarina perhetaustalle.

Englannin reformissa lukukausimaksukattoa nostettiin reippaasti 3375 punnasta 9000 puntaan. Tutkimuksessa käytetään ns. diff-in-diff-menetelmää ja verrataan kehitystä englantilaisissa yliopistoissa kehitykseen skotlantilaisissa yliopistoissa vuoden 2012 ympärillä. Oletus on siis, että ilman Englannin reformia opintoihin hakeutuminen olisi kehittynyt näissä maissa samalla tavalla tuon vuoden ympärillä.

Mitä havaitaan, taustojen osalta? Valkoisten ja enemmän koulutetuilta alueilta tulevien opiskelijoiden korkeakouluttautuminen väheni enemmän kuin muiden opiskelijoiden. Tämä antaa viitettä siitä, että korkeakoulumaksujen nostaminen ei vähentäisi sosiaalista liikkuvuutta.

Mutta mikä oli institutionaalinen ympäristö, ja mitä muuta tapahtui? Reformi herätti ymmärrettävästi paljon vastustusta, ja yhtä aikaa lukukausimaksujen noston kanssa yliopistot lisäsivät ns. access agreement-määrärahoja, jotka kohdennetaan eri tavoin sosioekonomisten esteiden tasoittamiseksi. Tutkimuksen vaikutus ei siis heijastele pelkästään lukukausimaksujen vaikutusta, vaan myös tämän määrärahanoston vaikutusta. Sá ei kommentoi tätä asiaa, mutta ehkä julkaistussa versiossa tämä huomioidaan.

Yhteenveto

Irlannin osalta verrataan vaihtoehtoa, jossa kukaan ei maksa lukukausimaksuja vaihtoehtoon, jossa kaikki paitsi matalista SES-taustoista tulevat maksavat lukukausimaksuja. Englannin osalta verrataan vaihtoehtoa, jossa on korkeammat lukukausimaksut ja korkeammat stipendimenot vaihtoehtoon, jossa on matalammat lukukausimaksut ja matalammat stipendimenot.

Miten nämä tutkimukset voivat valaista suomalaista keskustelua lukukausimaksuista?

Itse sanoisin, että näiden tutkimusten perusteella ei voida sanoa, että lukukausimaksut eivät hidasta sosiaalista liikkuvuutta. Pikemminkin voidaan sanoa, että lukukausimaksut eivät hidasta sosiaalista liikkuvuutta jos sosiaaliseen liikkuvuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Englannissa ja Irlannissa tämä erityinen huomio on stipendijärjestelmä, ja Etla on ehdottanut tähän ehkä Pohjoismaahan sopivampaa (ks. Ruotsi ja opintolainat) progressiivista takaisinmaksua. Tämä on varmasti asia, jonka suunnitteluun kiinnitetään huomiota, jos ja kun tarkempia lukukausimaksuesityksiä tehdään.

ALV ja pienituloiset: konkretialla eteenpäin

VATTin tutkimusjohtaja Essi Eerola lausui viisaasti verotuksen uudistamisesta jo vuosi sitten HS:n haastattelussa:

Eerola ei pidä kokonaiskuvaa aivan yhtä synkkänä. Hän ymmärtää, etteivät monet ekonomistien suosituksista ole poliittisesti helppoja. Esimerkkinä Eerola mainitse alennetut arvonlisäverokannat. Lähes kaikki taloustieteilijät ovat sitä mieltä, että niistä pitäisi päästä eroon. Alennetut verokannat hyödyttävät hyvätuloisia muita enemmän. Ruoan tai joukkoliikenteen kireämpi verotus olisi tehokkaampaa kompensoida pienituloisille kohdistetuilla tulonsiirroilla. 
”Voi kuitenkin hyvin kuvitella, että poliittisessa päätöksenteossa vain osa tästä argumentista säilyy ja päädytään poistamaan vain ne alennetut alv-kannat. Tällöin pienituloiset kärsisivät”, Eerola sanoo. 
”Sen takia voi olla, ettei tutkimukseen perustuvia argumentteja oteta aina sinällään. Jos uskotaan, ettei kokonaisuus pysy kasassa, ei asiaa haluta avata lainkaan.”

Tämä on nähdäkseni tyypillinen tilanne politiikassa. Voittava paketti olisi olemassa, mutta sitä ei toteuteta, koska paketit ovat vaikeampia kasata ja pitää koossa kuin yksittäiset palikat.

Minulla on radikaali ehdotus.

Sen sijaan, että taloustieteilijät vain sanoisivat, että voittava paketti on periaatteessa olemassa, he laatisivat tällaisen paketin ja näyttäisivät, että se todellakin on voittava paketti. Vaivannäköä se ehkä vaatii, mutta ei sen pitäisi olla mahdotonta.

Kulutustutkimusaineistoon (ja tulonjakotilastoon, luonnollisesti) linkitetyn SISU-mikrosimulointimallin avulla tällaisen voittavan paketin voisi nähdäkseni laatia. Nostetaan ruuan arvonlisäverotus (ml. ravintolat) 14 prosentista 24 prosenttiin, oletetaan että hinnat nousevat vastaavasti ja katsotaan, miten eri kotitalouksien reaalitulot laskevat. Sitten säädetään verovähennyksiä ja tarvittaessa muita sosiaaliturva- ja verojärjestelmän parametreja niin, että "pienituloisten" verotus ei kiristy.

Toki tämän jälkeenkin voisi sanoa, että elintarvike- ja ravintolayrittäjät kärsivät (koska he todellisuudessa maksavat osan verosta), ja että ei-pienituloiset kärsisivät. Voisin kuitenkin kuvitella, että tässä vaiheessa oltaisiin jo vähän lähempänä tasa-arvoisempaa ja tehokkaampaa verojärjestelmää.

En tiedä, miksi tällaista ei voisi tehdä, tai miksi tällaista ei ole vielä tehty. Voi toki olla, että osoittautuisi, että voittavaa pakettia ei ole olemassa ja ainoa mitä jäisi käteen olisi lisää nöyryyttä ekonomisteille. Mutta ei kai sekään huono olisi.

Lisäys: ks. keskustelu Twitterissä. Ehkä tulevaisuudessa.

Korkeakoulujen lukukausimaksuista

Etla julkaisi tänään muistion, jossa vaaditaan tutkimuksen ja koulutuksen julkisen rahoituksen kasvattamista. Hienoa on se, että muistiossa ehdotetaan myös, miten tämä tulisi rahoittaa:

 • Leikataan energiankäyttöön liittyviä yritystukia, siiretään varoja Tekesille.
 • Sallitaan korkeakoulujen lukukausimaksut ja annetaan korkeakoulujen pitää näillä kerätyt varat.

Muistiossa myös vaaditaan yliopistojen pääomittamista, mutta tämän rahoitus jätetään auki.

Tästä päästiin luontevasti keskusteluun korkeakoulujen lukukausimaksuista. Silläkin uhalla, että tämä vie edelleen huomiota kauemmas Etlan mainiosta muistiosta ja muista tärkeistä siinä olevista asioista, avaan tässä omaa ajatteluani maksuttomasta korkeakoulutuksesta ja mahdollisuuksien tasa-arvosta.

Jos tavoite on mahdollisuuksien tasa-arvo, niin on vaikea nähdä, miten maksuton korkeakoulutus olisi parasta mahdollista politiikkaa. Jos tavoite on mahdollisuuksien tasa-arvo, niin on vaikea nähdä, miten maksuttomaan korkeakoulutukseen laitettava lisäeuro toteuttaisi tätä tavoitetta paremmin kuin jokin vaihtoehto. Jos tavoite on mahdollisuuksien tasa-arvo, niin on helppo kuvitella toimenpidekokonaisuus, jossa maksuttomasta korkeakoulutuksesta luovutaan ja mahdollisuuksien tasa-arvo todennäköisesti paranisi.

Miltä tällainen toimenpidekokonaisuus voisi näyttää? Etla arvioi, että 2000 euron lukukausimaksuilla voitaisiin kerätä 600 miljoonaa euroa vuodessa. Etlan muistiossa tavoitteena on tutkimuksen ja koulutuksen tukeminen, joten Etla jättäisi rahat korkeakouluihin. Jos tavoitteena olisi mahdollisuuksien tasa-arvo, rahat kannattaisi luultavasti ulosmitata korkeakouluista, ja tehdä seuraavat asiat.

1. Pidennetään oppivelvollisuutta vuodella.

On olemassa hyvin vahvaa näyttöä siitä, että oppivelvollisuuden lisääminen paitsi kasvattaa henkilön omia tuloja, myös vähentää työttömäksi jäämisen ja vankilaan joutumisen todennäköisyyttä.

Harmillisesti tämän kustannukset olisivat vain 17-27 miljoonaa euroa vuodessa, joten on keksittävä lisätoimenpiteitä.

2. Perutaan ammatillisen koulutuksen leikkaukset.

Ammatillisen koulutuksen leikkaukset luultavasti joko vähentävät sisäänottoa tai heikentävät koulutuksen laatua, joista myös jälkimmäinen osaltaan vähentää kouluttautumista. Näiltä osin edellistä kohtaa koskeva tutkimustieto soveltuu myös tähän. Tästä on lisäksi olemassa myös suomalaistutkimusta, jonka mukaan ammattikoulun ulkopuolelle jääminen hakuprosessissa vähentää tutkinnon suorittamisen todennäköisyyttä myös pidemmällä aikavälillä.

Nämä leikkaukset ovat 190 miljoonaa euroa vuositasolla.

3. Tehdään varhaiskasvatuksesta maksutonta.

On olemassa melko vahvaa näyttöä siitä, että varhaiskasvatus on hyvä investointi. Monet näistä tutkimuksista keskittyvät vähäosaisiin. Luultavasti vuorineuvosten lapsilla, tai ylipäänsä Suomessa keskimäärin, vaikutukset ovat pienempiä. Suomessakin toki on vähäosaisia, ja asiantuntijoiden mukaan päivähoidon maksullisuus koskettaa erityisesti maahanmuuttajaväestöä. Varhaiskasvatuksesta saadaan selvityshenkilöiden raportin myötä hyvä tutkimuskatsaus kesäkuussa, ja ilmeisesti Taidot työhön-hankkeessa on tästäkin tutkimusta luvassa.

Kuntaliitto on ilmeisesti arvioinut, että tämä maksaisi 300+ miljoonaa euroa vuodessa. Näillä kolmella toimenpiteellä päästäisiin siis noin 600 miljoonaan, kun jätetään vähän ylimääräistä yllättävien kustannusten varalle.

En ole varma, onko 300. varhaiskasvatuksen maksuttomuuteen laitettava miljoona enää järin tehokas tapa lisätä mahdollisuuksien tasa-arvoa. Luulen kuitenkin, että nämä kolme toimenpidettä lisäisivät mahdollisuuksien tasa-arvoa enemmän kuin korkeakoulujen maksullisuus sitä heikentäisi (tästä heikentävästä vaikutuksesta, tai sen puutteesta, on tutkimusviitteitä Etlan muistiossa).

Ehkä tällaista pakettia ei kuitenkaan ole tarjolla. Kysymys on sitten: olisivatko korkeakoulujen lukukausimaksut yksinään hyvää politiikkaa? Tämä tietenkin riippuu vaihtoehtoisista poluista. Ajatellaan kolmea vaihtoehtoa, jotka kuvaavat sitä, mitä tapahtuisi, jos korkeakoulujen annettaisiin kerätä lukukausimaksuja:


 1. Korkeakoulut saisivat pitää keräämänsä varat, ja käyttäisivät ne parhaaksi katsomallaan tavallaan.
 2. Kerätyt varat ulosmitattaisiin korkeakouluilta, mutta säilytettäisiin OKM:n hallinnonalalla, ja ministeri käyttäisi ne parhaaksi katsomallaan tavalla.
 3. Kerätyt varat ulosmitattaisiin korkeakouluilta ja laitettaisiin "budjettiin", ja hallitus käyttäisi ne parhaaksi katsomallaan tavalla.

On lopulta empiirinen kysymys, mitä tapahtuisi. Se on aika vaikea empiirinen kysymys, enkä tiedä miten sitä voisi tutkia. Norja löysi vuonna 1969 öljyä ja rikastui (myöhemmin), ja jos maailmanhistoriasta löytyisi riittävästi Norja-kokemuksia, niin periaatteessa voitaisiin katsoa, mitä vaikutuksia yllättävällä budjettirajoitteen höllentymisellä on.

Joka tapauksessa eräällä tavalla viimeisen kohdan pitäisi olla totta. Mieti omaa budjettiasi. Ajatellaan, että harrastat jääkiekkoa, ja kausimaksusi alenee. Et luultavasti laita säästynyttä rahaa täysimittaisesti jääkiekkovarusteisiin tai muuhun liikuntaan. Saatat itse asiassa laittaa säästyneen rahan täysimittaisesti jonnekin muualle, kuten vaikkapa matkailuun.

En usko, että valtion budjetti toimii samalla tavalla, ainakaan lyhyellä aikavälillä. Jos pitäisi antaa omat arvaukset siitä, mikä kolmesta kohdasta on todennäköisin, niin sanoisin että sekoitus olisi (80/15/5) kesken hallituskauden toteutettuna, (50/40/10) hallitusneuvotteluissa toteutettuna ja (30/10/60) pitkällä aikavälillä. Parempia arvauksia saa esittää.

Henkilökohtaisesti olen taipuvainen ajattelemaan, että myös yksinään korkeakoulujen lukukausimaksut olisivat hyvää politiikkaa. Toisin sanoen uskon, että lukukausimaksuilla kerätty 600 (tai mikä ikinä) miljoonaa euroa luultavasti päätyisivät keskimäärin, odotusarvoisesti, parempaan käyttöön. Tämä on kuitenkin paitsi vaikea empiirinen kysymys, myös arvokysymys. Arvoistakin voidaan kiistellä, mutta jos halutaan kiistellä vain tosiasioista, niin voidaan kiinnittää tavoite (kuten mahdollisuuksien tasa-arvo) ja etsiä tutkimustiedon avulla yhteisymmärrystä siitä, i) miten lukukausimaksut vaikuttavat tavoitteeseen, ii) mihin kerätty raha kanavoituisi ja iii) miten nuo kohteet, joihin kerätty raha kanavoituisi, vaikuttavat tavoitteeseen.

Mikä vika on budjettineutraalissa finanssipolitiikassa?

Viime vuosina finanssipolitiikkaa on tehty ristiriidan keskellä. Toisaalta on oltu taantumassa, ja taantumassa pitäisi elvyttää. Ottaa velkaa ja lisätä menoja tai alentaa veroja. Toisaalta julkisessa taloudessa on kestävyysvaje, joka pitäisi paikata leikkaamalla menoja tai nostamalla veroja.

Tätä ristiriitaa on, ainakin kansainvälisessä keskustelussa, yritetty kiertää molemmista suunnista. Jotkut ovat sanoneet, että jos uskottavat menoleikkaukset vähentävät odotuksia tulevasta verotasosta, leikkauspolitiikka voi kohentaa luottamusta ja saada talouden nousuun. Kyse on ns. ekspansiivisesta kiristyksestä. Toiset ovat sanoneet, että sopeuttamisen negatiiviset vaikutukset kasvuun ja sitä kautta verotuloihin ovat niin merkittävät, että julkisen talouden tasapainottaminen kääntyy itseään vastaan. Tässä on kyse ns. hystereesi-vaikutuksista.

Molemmat näistä ovat mahdollisia, mutta molempia pidetään pikemminkin kuriositeetteina kuin tämän hetken politiikalle realistisina malleina. Ristiriita siis säilyy, eikä ilmaisia lounaita ole. Vai onko sittenkin?

Jo taloustieteen perusoppikirjoissa (tai ainakin Pohjolassa) johdetaan keynesiläisestä kehikosta ns. tasapainotetun budjetin kerroinvaikutus. Nostetaan sekä veroja että julkisia menoja, ja kerroinvaikutus on yksi. Taloutta voidaan tässä mallissa elvyttää tinkimättä budjettitasapainosta.

Ongelmaksi tulee se, että ellemme halua, että taantuma taantumalta julkinen sektori kasvaa, elvytys pitää purkaa noususuhdanteessa. Jos kertoimet ovat samat taantumassa ja noususuhdanteessa, loppujen lopuksi käteen jää melko vähän. Se hyvä, mikä taantumassa saavutetaan, menetetään noususuhdanteessa. Toki tämä tasoittaa tulojen vaihtelua suhdanteittain, mikä on arvokasta ja tärkeää sekin.

Ajatellaan finanssipolitiikkaa yleisesti. Ajatellaan, että on kaksi finanssipoliittista välinettä, vaikkapa verotus ja julkiset investoinnit, joilla on oma vaikutuksensa nousu- ja laskusuhdanteissa.

Finanssipolitiikan kerroinvaikutukset

LaskusuhdanneNoususuhdanne
Julkiset investoinnit
a
b
Verotus
c
d


Yksinkertaistetaan ja unohdetaan diskonttaus, trendikasvu ja sen sellaiset. Ajatellaan, että on kaksi periodia. Ensimmäisellä periodilla talous on laskusuhdanteessa, ja jälkimmäisellä noususuhdanteessa. Laskusuhdanteessa lisätään julkisia investointeja ja nostetaan veroja, nousuhdanteessa vähennetään julkisia investointeja ja alennetaan veroja. Normalisoidaan finanssipoliittisten toimenpiteiden koko ykköseksi, jolloin finanssipolitiikan vaikutus on (a-c)-(b-d).

Tämä yhteisvaikutus on nolla jos a - c = b - d, eli jos

 • a = c, b = d; fipo-kerroin vaihtelee suhdanteittain, mutta ei välineittäin.
 • a = b, c = d; fipo-kerroin vaihtelee välineittäin, mutta ei suhdanteittain.
 • a = b = c = d; fipo-kerroin on vakio niin välineiden välillä kuin suhdanteidenkin yli.

Eli: jos finanssipolitiikan vaikutus talouteen vaihtelee sekä suhdanteittain että välineittäin, voidaan harjoittaa finanssipolitiikkaa, joka nostaa BKT:ta yli ajan eikä missään vaiheessa lisää velkaa.

Mitä kertoimet sitten ovat, tutkimusten mukaan? Otetaan luvut Gechert & Rannenbergin (2014) metatutkimuksesta (taulukko 3, baseline, luvut silmämääräisesti arvioitu palkeista).

Finanssipolitiikan kerroinvaikutukset: Gechert & Rannenberg (2014)

LaskusuhdanneNoususuhdanne
Julkiset investoinnit
1,8
0,3
Verotus
0,4
0,3


Näyttäisi siis siltä, että politiikka toimisi. Laskusuhdanteessa voidaan tehdä BKT:ta kasvattava (kerroin 1,4) budjettineutraali elvytys, joka voidaan purkaa BKT-neutraalisti noususuhdanteessa.

Elämä on ankeaa, tiedän. Ilmaisia lounaita ei ole, tiedän. Mutta miksi? Sisäinen opponenttini keksii kolme mahdollisuutta:

 • Olen tehnyt karkean virheen aritmetiikan tai logiikan suhteen.
 • Gechert & Rannenbergin luvut ovat eivät ole totta, ainakaan Suomessa.
 • Jos mallia monimutkaistaisi realistisemmaksi, niin huomaisi että budjettineutraali elvytys ei ole optimaalista, vaikka a - c != b - d (esimerkiksi koska homekoulujen korjauksen ajoitusta ei kannata jättää maailmantalouden suhdanteiden armoille)


Ja jos poliitikkojen suhmurointi ja viivästely turhauttaa, niin miksipä ei voisi tehdä niin, että X prosenttia julkisesta budjetista olisi itsenäisen (kenties keskuspankin kaltaisen!) Finanssipolitiikan Viraston hallinnassa, joka tietyn säännön tai (kenties keskuspankkiirien kaltaisten!) asiantuntijoiden harkinnan mukaan laskisi ja nostaisi tiettyä veroa ja käynnistäisi investointihankkeita suhdannetilanteen mukaan eduskunnan valvonnan alaisuudessa ja avoimuutta kunnioittaen.

Mitä olet siis mieltä? Mikä vika budjettineutraalissa finanssipolitiikassa?

Kannattaako harmaan talouden torjunta?

Oppositio julkisti perinteensä mukaisesti varjobudjetit, ja varjobudjettien yhteydessä harmaa talous on noussut taas valokeilaan. Haluan tässä yhteydessä yrittää korjata yhden harmaaseen talouteen liittyvän virhekäsityksen. Vihreät sanovat sen suoraan omassa vaihtoehdossaan:

Harmaan talouden torjunta kannattaa, sillä sijoitetut rahat tulevat moninkertaisina takaisin.

Tämä ei vain ole totta. Voi olla totta, että harmaan talouden torjunta kannattaa, mutta se, kuinka paljon veroeuroja harmaan talouden torjuntaan sijoitettu euro tuottaa, ei ole se kriteeri, joka määrää harmaan talouden torjunnan kannattavuuden.

Veronkierron torjunta maksaa. Tämä tarkoittaa sitä, että se vaatii resursseja, jotka olisivat muuten voineet olla hyödyllisessä käytössä jossain muualla. Tätä kutsutaan resurssikustannukseksi. Hyödyllinen käyttö jossain muualla voisi olla vaikkapa päiväkodissa. Mutta veronkierron torjunta tuo myös lisää euroja valtion käyttöön. Jopa niin paljon, että sijoitetut eurot tulevat moninkertaisena takaisin.

On kuitenkin olemassa tapa saada lisää veroeuroja, joka on paljon tehokkaampi: veronkorotus. Verojen korottaminen ei maksa mitään, mutta se tuo lisää euroja valtion käyttöön. Koska veronkorotukseen sijoitetut eurot ovat nolla, sen "tuotto" on ääretön.

Jos tämä on mielestäsi typerä rinnastus, kannattaa jatkaa lukemista.

Tuotto ei ratkaise

Onnistunut veronkierron torjunta on vain tulonsiirto kansalaiselta valtiolle. Se ei "luo mitään uutta", toisin kuin vaikkapa onnistunut t&k-tuki tai koulutus. Tulonsiirrot kansalaisilta valtiolle ovat joskus kannattavia, joskus eivät. Mutta kriteeri, joka ratkaisee niiden kannattavuuden, ei ole se resurssikustannus. Tietenkin se vaikuttaa asiaan, mutta se ei ratkaise sitä. Jos veronkierto aiheuttaa ihmisissä riittävästi epäoikeudenmukaisuuden tunnetta ja pahaa oloa, veronkierron torjuminen voi kannattaa vaikka siihen sijoitettu euro tulisi pienempänä takaisin. Ei raha ratkaise kaikkea.

Ehkä paras tiivistys asiasta on seuraava kappale Joel Slemrodin artikkelista "Cheating Ourselves: The Economic of Tax Evasion".

Regarding how many resources to devote to enforcing the tax laws, Slemrod and Yitzhaki (1987) show that one superficially intuitive rule—increase the probability of detection until the marginal increase of revenue thus generated equals the marginal resource cost of so doing—is incorrect. Although the cost of hiring more auditors, buying better computers, and the like, is a true resource cost, the revenue brought in does not represent a net gain to the economy, but rather a transfer from private (noncompliant) citizens to the government. The correct rule equates the marginal social benefit of reduced evasion (which is not well measured by the increased revenue) to the marginal resource cost. The distinction suggests that unregulated privatization of tax enforcement, in which profit-maximizing firms would maximize revenue collection net of costs, would lead to socially inefficient overspending on enforcement. Greater enforcement might also entail nonpecuniary costs, such as invasion of privacy (Slemrod, 2006). In Slemrod and Yitzhaki (1987), the social benefit is related to the reduced risk-bearing that comes with reduced tax evasion; more generally, social benefits can accrue via increased efficiency; it would also tend to mitigate the inefficiencies discussed earlier. Cowell (1990, p. 136) suggests another complication: perhaps a specific social welfare discount should apply to the utility of those who are found to be guilty of tax evasion and thus “are known to be antisocial.” In sum, no one has yet compellingly translated the theoretically correct characterization of optimal enforcement into a statement about how much evasion should be tolerated. 

Minusta yllä oleva sitaatti on selkeä ja järkevä. Ja minusta tuntuu, että ihmiset ymmärtävät tämän jo.

Kuuden euron pitsat

Poliisi on joitakin kertoja lähtenyt kömpelösti kampanjoimaan ravintola-alan veronkiertoa vastaan. Muistatte varmasti kuuden euron pitsat.

En itsekään perustanut noista kampanjoista, mutta minun oli vaikea ymmärtää niiden julkista vastustusta. Me, yhteiskuntanta, emme pidä veronkierrosta, ja veronkierto on erityisen yleistä ravintola-alalla. Miksi sitä ei pitäisi torjua?

Joissakin puheenvuoroissa viime vuoden tapauksessa pitsajahti nähtiin irvokkaana erityisesti suhteessa hallituksen koettuun ponnettomuuteen kansainvälisten suuryritysten harjoittaman veronkierron torjumiseksi. Mutta eivät nämä ole kilpailevia tavoitteita, vaan toisiaan tukevia tavoitteita. Jos ravintola-alan veronkierron torjumiseen sijoitettu euro tuo itsensä moninkertaisesti takaisin, ne lisäeurot auttavat myös siirtohinnoittelun syynäystä.

Totuus on se, että vaikka joku kuuden euron pitsoja myyvä yrittäjä olisikin epärehellinen, kukaan heistä ei liene hyväosainen. Ravintola-alan veronkierron torjunnan lisäys vähentäisi valmiiksi pienituloisten, korostuneesti maahanmuuttajataustaisten yrittäjien tuloja.

Tietenkin kampanjat olivat muistakin syistä huonoja. Kampanjat leimasivat julkisesti myös rehellisiä ravintolayrittäjiä, ja tällaista vaikutusta ei tyypillisemmässä "lisää verotarkastajia"-panostuksessa ole. Luulen kuitenkin, että ihmiset ymmärsivät kuuden euron pitsojen kohdalla, että veronkierron torjumisen kannattavuutta ei pidä arvioida vain sen tuoton perusteella. Vaikka pitsajahdilla olisi ollut positiivinen tuotto - mitä sillä ei ilmeisesti ollut - se ei välttämättä olisi ollut yhteiskunnallisesti hyvä kampanja.

Miten pitäisi päättää?

On vaikea sanoa, millä perusteella veronkierron torjunnan kannattavuutta pitäisi arvioida. Ainakaan minulla ei ole siihen vastausta. Ja korostan, että vaikka Vihreiden perustelu lisäpanostuksille harmaan talouden torjuntaan ei ole fiksu, itse toimenpide voi olla hyvä.

On lohduttavaa, että tietämyksemme, joka nyt koostuu lähinnä jokseenkin hyödyttömistä ja epävarmoista harmaan talouden kokoa ja verotarkastusten tuottoa koskevista arvioista, on kasvamassa. Lopetan kirjoituksen lainaukseen Tuomas Kososen aihetta käsittelevästä artikkelista, joka on myös lukemisen arvoinen:

Tähän harmaan talouden empiirisen tutkimuksen nousuun on pääosin syynä uusi tutkimusmenetelmä, kenttäkokeet. Menetelmä on saavuttanut paljon suosiota taloustieteellisessä kirjallisuudessa ja sitä on viime vuosina ruvettu soveltamaan myös harmaan talouden tutkimiseen eri puolilla maailmaa. Kotimaisena esimerkkinä tästä toimikoon Kososen ja Ropposen (2013) tutkimus, jossa havaittiin että jotkin yrittäjät tekevät myös tahattomia virheitä veroilmoituksissaan ja että näitä virheitä voidaan vähentää kohdennetuilla tiedonannoilla verosäännöistä. Lähivuosina on siis odotettavissa maailmalta paljon lisää tietoa siitä missä harmaata taloutta on, mistä se johtuu ja miten siihen voidaan vaikuttaa.

Jos pidät Uudesta Lastensairaalasta, rakastat malariaverkkoja

Ihmiset tekevät lahjoituksia eri kohteiseen tehdäkseen maailmasta paremman paikan. Hyvä niin. Kirjoitan tässä postauksessa lyhyesti siitä, miten jokainen meistä voi helposti tehdä tätä paremmin. Konkretian vuoksi otan verrokiksi Uuden Lastensairaalan kansalaiskeräyksen, koska se on tunnettu esimerkki hyväntekeväisyydestä, johon monet suomalaiset ovat osallistuneet.

Mitä lahjoituksilla Uudelle Lastensairaalalle haluttiin saada aikaan? Oletettavasti sillä haluttiin auttaa lapsia. Yksinkertaistetaan vielä. Sanotaan, että sillä haluttiin pelastaa ihmishenkiä. Lapsi, joka olisi kuollut johonkin vaikeasti hoidettavaan sairauteen, parantuu saadessaan hoitoa Uudessa Lastensairaalassa ja pystyy elämään onnellisen elämän, osittain lahjoituksen ansiosta.

Kuinka vaikuttava lahjoitus on tämän tavoitteen saavuttamiseksi? Tässä on kyse pohjimmiltaan erikoissairaanhoidon vaikuttavuudesta, ja kuten tiedämme, se ei ole yksinkertainen kysymys.

Isossa-Britanniassa ollaan Suomea pidemmällä priorisoinnissa ja siellä julkinen taho on asettanut raja-arvoalueen 20-30 000 puntaa uusien hoitomuotojen vaikuttavuudelle. Haarukan sisällä tehdään harkintaa, eikä itse raja-arvoakaan ole ainoa päätöksenteon kriteeri. Vaikuttavuutta mitataan, menemättä tarkemmin tähän liittyviin haasteisiin, laatuvakioiduilla lisäelinvuosilla.

Jos hoitomuoto tuottaa yhden (laatuvakioidun) lisäelinvuoden, mutta maksaa yli 30 000 puntaa, se ei kannata - rahat kannattaa ohjata muualle terveydenhuoltoon. Implisiittinen oletus tässä on se, että lisäelinvuoden tuottaminen muualla terveydenhuollossa maksaa 20 000-30 000 euroa. Claxton ym. (2015) arvioivat, että tämä raja-arvo on liian korkea, ja että keskimäärin lisäelinvuoden tuottaminen muualla terveydenhuollossa kustantaa noin 13 000 puntaa.

Suomessa tällaista analyysiä ei käsittääkseni tehdä (ks. kuitenkin tämä Duodecimin pääkirjoitus vuodelta 2014). Oletetaan, että brittien arviot ovat hyviä, ja että Suomessa ollaan samassa mittaluokassa. Ajatellaan, että Uusi Lastensairaala tuottaa yhden lisäelinvuoden 15 000 eurolla. Uusi Lastensairaala-keräys tuotti 38 665 030 euroa. Jos käytetään suoraan yhden lisäelinvuoden kustannuksia tämän lahjoituksen vaikuttavuuden arviointiin, saadaan tulos että kansalaisten ponnistukset saivat aikaan 2578 lisäelinvuotta.

Mitä vaihtoehtoisella lahjoituksella olisi voinut saada aikaiseksi? GiveWell - josta lisää alempana - arvioi, että lahjoittamalla Against Malaria Foundationille (AMF) pystyy pelastamaan lapsen elämän 3 500 dollarilla (n. 3178 euroa). Jos käännetään tämä lisäelinvuosiksi käyttäen AMF:n päätoimialueen Malawin tämänhetkistä eliniänodotetta (55 vuotta), voidaan laskea että 38 665 030 euron lahjoitus tuottaisi noin 670 000 lisäelinvuotta.

Lastensairaala- ja malariaverkko-lahjoitusten ero ihmiselämässä mitaten on 260-kertainen. Ketään ei yllättäne, että suomalainen erikoissairaanhoito ei ole kustannustehokkain hyväntekeväisyyskohde, mutta on hyvä ymmärtää asioiden mittakaava. Laskelma on vain suuntaa-antava, mutta mittakaava auttaa laittamaan myös lukuja koskevan epävarmuuden kontekstiin.

Mitä muita asioita ehkä haluat huomioida lahjoituksessasi?

Eivätkö onnellisemmat elämät ole arvokkaampia?

Haluat tehdä maailmasta paremman paikan. Haluat, että maailmassa on vähemmän kärsimystä ja enemmän onnellisuutta. Eikö tällöin ole merkitystä sillä, kenen elämän pelastat? Yllä olevan vertailunkin yhteydessä mainittiin "laatuvakiointi".

AMF toimii Malawissa ja Uusi Lastensairaala Suomessa. Elämä Suomessa lienee odotusarvoisesti parempi ihmisen itsensä kannalta kuin elämä Malawissa. Otetaan esimerkki. World Happiness Reportin sivuilta löytyy dataa onnellisuudesta eri maissa. Onnellisuutta on mitattu asteikolla 1-10*; keskiarvo Malawissa on 3,9 ja Suomessa 7,4. Eikö tämän valossa ole parempi pelastaa elämä Suomessa kuin Malawissa?

Ehkä. Mutta kuinka paljon parempi? Onko vuosi ihmiselämää Suomessa arvokkaampi kuin 260 Malawissa? Ei kai. On hyvä huomioida myös, että onnellisuus tulee todennäköisesti nousemaan nopeammin Malawissa kuin Suomessa lähivuosikymmeninä, ja se, että malariaverkot itsessään nostavat onnellisuutta kun läheiset kuolevat vähäisemmissä määrin.

Meneekö raha oikeasti perille?

Monilla on huoli siitä, että kansainväliseen hyväntekeväisyyteen annetut rahat eivät mene perille, vaan jäävät "hallintoon" ja muille "välikäsille". Tätä huolta kannattaa torjua sillä, että katsoo vähän minne rahansa pistää vaikkapa yllä mainitun GiveWellin avulla. GiveWell on metahyväntekeväisyysjärjestö, joka arvioi hyväntekeväisyysjärjestöjä. GiveWell arvioi myös hallinnollisia kustannuksia, mutta tämä ei ole paras kriteeri organisaation valitsemiselle. On hyvä, että järjestöt tarkkailevat toimintansa vaikuttavuutta, ja tämä vaatii resurssien ohjaamista hallintoon.

GiveWell suosittelee tällä hetkellä erityisesti neljää hyväntekeväisyysjärjestöä. Yksi näistä on AMF. Suosittelen käymään järjestön sivuilla ja lukemaan siitä, miten se arvioi hyväntekeväisyyskohteita.

Kun lahjoitan Lastensairaalalle, tiedän "minne raha menee". Voin vaikka käydä katsomassa rakennustyömaata. Lopulta kuitenkin tärkeämpää on se, mitä raha tekee kuin se, minne raha menee. Sanoisin, että vaikuttavuuden osalta tietämyksemme malariaverkoista on parempi kuin erikoissairaanhoidosta.

Uusi Lastensairaala, malariaverkot, muu kulutus

En ole sitä mieltä, että ihmisten ei pitäisi lahjoittaa rahaa Uuteen Lastensairaalaan, tai Pelastusarmeijalle, tai Mannerheimin Lastensuojeluliitolle. Haluan vain vinkata, että kannattaa tutustua myös vaihtoehtoihin. Jos olisin ostamassa housuja kaupasta ja joku sanoisi, että naapurikaupassa housujen hinta on puolet halvempi, siirtyisin sinne äkkiä. Jos olisin pelastamassa ihmisiä ja joku sanoisi, että naapurikaupassa henki on 99,6 % halvempi, miettisin vain miksi en aiemmin tiennyt tästä.

Maailma olisi parempi paikka, jos kaikki Uuteen Lastensairaalaan lahjoitetut rahat olisi laitettu malariaverkkoihin. Huomattavasti parempi. Mutta ei tässä ole kyse vain kannibalisoinnista, jossa yksi apukohde syö toista. Jos ihmiset haluavat antaa rahaa tehdäkseen hyvää ja heille kerrotaan keinoista tehdä enemmän hyvää samalla rahalla, he oletettavasti antavat enemmän rahaa.**

Syrjäytysvaikutukset

Tosiasia on, että julkisella vallalla on tässä maassa tiettyjä vastuita. Uuden Lastensairaalan kansalaiskeräyksen voi hahmottaa niin, että se kevensi julkisen sektorin budjettirajoitetta. On vaikea sanoa, menikö lahjoitus lopulta alentuneisiin kuntaveroihin, korkeampiin muihin sote-palveluihin, vai jonnekin muualle, ja on vaikea sanoa, kuinka kustannustehokkaita nämä ovat.

GiveWell yrittää arvioida myös näitä syrjäytysvaikutuksia. Lahjoituksen vaikuttavuuden kannalta lohdullista on, että hyvästä edistyksestä huolimatta äärimmäistä hätää riittää edelleen maailmassa. Malariaverkkoja tarvitaan edelleen. Jos lahjoituksesi saisi jonkun muun tahon, esimerkiksi Punaisen Ristin, ohjaamaan varojaan jonnekin muualle, olisi tuo "jonnekin muualle" todennäköisesti edelleen suomalaista erikoissairaanhoitoa vaikuttavampi kohde.

Vaikuttava hyväntekeväisyys antaa enemmän

Ehkä on kasvattavaa istua perheen kanssa sohvalla, katsoa Robinia Stadionilla ja soittaa ruudussa näkyvään numeroon. Ehkä on mieltäylentävää pudottaa kolikko Pieni Ele-lippaaseen äänestämisen jälkeen. Ehkä on helpottavaa antaa periksi feissarille.

Ihmiset tekevät rahoillaan mitä haluavat. Toivon kuitenkin, että jokainen kävisi läpi seuraavan prosessin:


 1. Mieti, mitä haluat saada aikaan. Mene pohdinnassasi loppuun asti. Älä jää siihen, että haluat auttaa suomalaisia syöpälapsia. Mieti: miksi suomalaisia? Miksi juuri syöpä? Todennäköisesti päädyt siihen, että haluat vähentää pahoinvointia ja lisätä hyvinvointia.
 2. Selvitä, miten voit saada sen parhaiten aikaan. Todennäköisesti tehokkainta ei ole lahjoittaa kotimaahan, eikä syövän ehkäisemiseen. Ehkä päädyt malariaverkkoihin, ehkä tehotuotannon vastaiseen kampanjointiin, ehkä asteroidien torjuntaan. Tärkeintä on, että teet päätöksen järkevästi. Niin kuin ostaisit asuntoa (paitsi että tämä päätös on vielä tärkeämpi).
 3. Toimi. Tee lahjoittamisesta osa elämääsi ja identiteettiäsi. Lahjoita tietty prosentti tuloistasi - vaikkapa yksi - ja nosta sitä prosenttia jos pystyt.


Ainakin omalta kohdaltani voin sanoa, että tällainen lahjoittaminen on yksi parhaita asioita elämässäni.


Tämä kirjoitus ei ole ajankohtainen siinä mielessä, että Uuden Lastensairaalan keräys oli ja meni. Satuin vain lukemaan Peter Singerin mainion kirjan The Most Good You Can Do viime viikolla, ja halusin kirjoittaa asiasta. Ja onhan lahjoittaminen aina ajankohtaista: voit aina lahjoittaa, ja voit aina tehdä sen fiksusti.

------------------------

*Menemättä tarkemmin onnellisuuden mittaamiseen, World Happiness Reportissa raportoidut arvot ovat vastauksia seuraavaan kysymykseen:


Please imagine a ladder, with steps numbered from 0 at the bottom to 10 at the top. The top of the ladder represents the best possible life for you and the bottom of the ladder represents the worst possible life for you. On which step of the ladder would you say you personally feel you stand at this time?

**Tällä toteamalla haluan enemmänkin muokata todellisuutta paremmaksi kuin kuvata sitä totuudenmukaisesti. Ihmiset eivät oikeasti käyttäydy aina näin, tässä esimerkki Singerin kirjasta:


In one study, people were shown a photo of a child and told her name and age. They were then informed that to save her life, she needed a new, expensive drug that would cost about 300,000 dollars to produce, and a fund was being established in an attempt to raise this sum. They were asked to donate to the fund. Another group was shown photos of eight children, given their names and ages, and told that the same sum, 300,000 dollars, was needed to produce a drug that would save all of their lives. They too were asked to donate. Those shown the single child gave more than those shown the eight children, presumably because they empathized with the individual child but were unable to empathize with the larger number of children.

Sijoituslaskelmat: korjaus ja yhteenveto


Minä.

Kirjoitin viime viikolla sijoituslaskelmista. Olin väärässä. Onneksi kommentaattorit, erityisesti Roger Wessman, jaksoivat kärsivällisesti osoittaa minut oikealle polulle. Anteeksi kaikille aiheuttamastani hämmennyksestä.

Koska myytinmurtamisen perussääntö on se, että myyttiä ei saa toistaa, keskityn tässä siihen, mikä pitää paikkansa.

1. Sijoitushorisontti ja riski

Mitä tapahtuu sijoitukseen liittyvälle riskille, kun sijoitushorisontti kasvaa? Vastaus on: se riippuu. Se riippuu siitä, miten riskin käsittää:


 • keskimääräisen vuosituoton (annualized return) keskihajonta alenee
 • sijoituksen loppuarvon keskihajonta kasvaa
 • todennäköisyys, että sijoituksen loppuarvo jää tietyn arvon (esim. sijoituksen alkuarvo) alapuolelle, alenee


Oma viestini, jonka onnistuin puutteellisella osaamisellani sekoittamaan, on se, että näistä toinen kohta on merkityksellinen. Mitä pidempi on "miljonääriksi eläkkeelle"-sijoituksesi horisontti, sitä epävarmemmaksi tulee se, millainen rahasumma sinua eläkkeellä odottaa. Ei ole yksiselitteistä sanoa, että sijoitushorisontin kasvaessa sijoituksen riski pienenee.

2. Korjaus

Postauksen kommenteissa Roger Wessman ja Nick Nolan esittivät korjaukset, jotka tuottavat hyvin samankaltaiset tulokset. Mikä on korjattu jakauma?Sijoitusten loppuarvojen mediaani on miljoona euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että todennäköisyys, että jäät miljonäärinä eläkkeelle on sen 50 %.

Keskiarvo on mediaania korkeampi. Parina havainnollistuksena todennäköisyys, että saat negatiivista tuottoa on noin 0,4 % ja todennäköisyys, että jäät alle 500 000 euron on noin kolmasosa.

mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa

------

Jätän tämän aiheen toviksi minua viisaammille, mutta seuraan tietenkin mielenkiinnolla jos joku tekee analyysejä esimerkiksi jonkinlaisella oletuksella tuottojen keskiarvoon palautumisesta - saa linkata ja vinkata.

Onnekseni en ole vielä niin kova tekijä, että sanomiseni pääsevät lehtiin asiantuntijan tittelillä. Toivon, että siinä vaiheessa kun olen, olen ehtinyt tehdä mahdollisimman monta virhettä niistä oppiakseni.

Toki jos joku vielä antaa ymmärtää yksioikoisesti, että sijoitukseen liittyvä riski pienenee sijoitushorisontin kasvaessa tai väittää että jokaisesta suomalaisesta saataisiin eläkemiljonääri sijoittamalla lapsilisät, saatan huomauttaa asiasta. Ystävällisesti ja nöyryydellä tällä kertaa.

Blogiarkisto